รัชกาลที่ ๓๖ มหาจักรพรรดิพ่อกัสปะ กรุงสานโพธิ์ ปี พ.ศ.๑๖๒๘-๑๖๓๖

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๓๖

มหาจักรพรรดิพ่อกัสปะ 

กรุงสานโพธิ์ ปี พ.ศ.๑๖๒๘-๑๖๓๖

 

 

ปี พ.ศ.๑๖๒๘ เมื่อ มหาจักรพรรดิ พ่อศรีไชยา สวรรคต จักรพรรดิพ่อกัสปะ ได้ทำพิธีมหาไชยาบรมราชาภิเษก บนยอดภูเขาสุวรรณคีรี เป็น มหาจักรพรรดิ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์ มีพระนามว่า มหาจักรพรรดิพ่อกัสปะ โดยมี นายกพ่อศรีจุฬามณี เป็น จักรพรรดิ และมี นายกพ่อศรีไชยา(พ่อศรีไชยโคปะ) เป็น นายก ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ เป็นรัชกาลที่ ๓๖

พ.ศ.๑๖๒๙ พระเจ้ากยันชิตถา(พ.ศ.๑๖๒๗-๑๖๕๕) ราชวงศ์ทิเบต(มิเชน) แห่ง อาณาจักรศรีชาติตาลู กรุงพุกาม ได้ยกกองทัพมาทางทิศใต้ เข้าทำสงครามยึดครอง อาณาจักรหงสาวดี กรุงหงสาวดี เป็นผลสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ.๑๖๒๙

(จาก ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล หน้าที่ ๑๐๔-๑๐๕)

ปี พ.ศ.๑๖๒๙ ประชาชนทมิฬโจฬะ อาณาจักรจามปา(เวียตนามใต้) ลุกขึ้นยึดอำนาจ จาก มหาราชาปาง เนื่องจากไม่พอใจที่ อาณาจักรจามปา(เวียตนามใต้) ยอมเป็นประเทศราช ของ อาณาจักรไตเวียต(เวียตนามเหนือ) และได้ส่งมอบราชย์สมบัติให้กับ เจ้าชายวาก หรือ พระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ ๒ แห่ง อาณาจักรจามปา(เวียตนามใต้) อีกครั้งหนึ่ง

  (จาก ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล หน้าที่ ๑๓๖)

ปี พ.ศ.๑๖๓๐ พระนเรศวรหงสา แห่ง อาณาจักรมอญ กรุงหงสาวดี ยกกองทัพ ๔๐๐,๐๐๐ คน มาล้อมกรุงศรีอยุธยา

ปี พ.ศ.๑๖๓๑ อาณาจักรจันเป (จัมบี) ราชวงศ์ทมิฬอาแจ๊ะ เกาะสุมาตรา ได้ส่งคณะราชทูต ไปสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต กับ ฮ่องเต้เจ๋อจง(พ.ศ.๑๖๒๘-๑๖๔๕) ราชวงศ์ซ้อง แห่ง มหาอาณาจักรจีน กรุงไคฟง มีบันทึกว่า...

 (จาก ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล หน้าที่ ๖๒)

ปี พ.ศ.๑๖๓๒ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) ได้สร้างวัดขึ้นในดินแดนของ อาณาจักรโจฬะ อินเดีย เรียกชื่อว่า วัดจุฬามณี โดยมีศิลาจารึก เป็นภาษาทมิฬ จารึก สามารถแปลได้ว่า...

...ตามคำขอร้องของ พระราชา แห่ง กิตาราม(กฑาหะ) โดยราชทูตมีนามว่า ราชวิทยาธร สามันตะ และอภิมาโนตงค์ สามันตะ พระเจ้ากุโลตงค์ ทรงมีประกาศพระราชโองการว่า ให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้าน ซึ่งได้เป็นกัลปนาของ วัดทางพุทธศาสนา ซึ่งมีนามว่า ไศเลนทร จุฬามณีวรมะวิหาร...

..๑๖๓๓ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์ ได้สร้างวัดขึ้นในดินแดนของ อาณาจักรโจฬะ เรียกชื่อว่า วัดจุฬามณี โดยมีหลักฐานศิลาจารึก ภาษาทมิฬ สามารถแปลได้ว่า...

...ตามคำขอร้องของ มหาราชาแห่ง กิตาราม(กะฑาหะ-ไทรบุรี) โดยราชทูตมีนามว่า ราชวิทยาธร สามันตะ และ อภิมาโนตงค์ สามันตะ พระเจ้ากุโลตงค์ ทรงมีประกาศพระราชโองการ ให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้าน ซึ่งได้เป็นกัลปนาของ วัดทางพุทธศาสนา มีนามว่า  ไศเลนทรจุฬามณีวรมะวิหาร...

ปี พ.ศ.๑๖๓๓ พระยาศรีจุฬามณี ซึ่งมีพระชนมายุ ๒๓ พรรษา ซึ่งเป็นพระราชโอรส ของ พระนางจันทราวดี(พระชนมายุ ๔๓ พรรษา) กับ พระเจ้ามเหนทร ที่ ๖ แห่ง อาณาจักรศรีลังกา ได้อภิเษกสมรส กับ ?

 

ปี พ.ศ.๑๖๓๖ มหาจักรพรรดิพ่อกัสปะ แห่ง สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) สวรรคต

Visitors: 55,671