รัชกาลที่ ๒๖ มหาจักรพรรดิ พระนางเม่งกุ้ย กรุงเสียมใหม่ ปี พ.ศ.๑๕๖๘(๓ เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๒๖ 

มหาจักรพรรดิ พระนางเม่งกุ้ย 

กรุงเสียมใหม่ ปี พ.ศ.๑๕๖๘(๓ เดือน)

 

-ในรัชกาลที่ ๒๕-๒๖ มีกษัตริย์ครองราชสมบัติ ๒ พระองค์พร้อมกัน คือ มหาจักรพรรดิ มหาธรรมปรัพฑาและมหาจักรพรรดิ พระนางเม่งกุ้ย จึงใช้เนื้อหาสาระเดียวกัน

 

ปี พ.ศ.๑๕๖๘ หลังจาก สหราชอาณาจักรทมิฬโจฬะ สามารถทำสงครามยึดครอง ราชธานี ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ คือ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) ได้สำเร็จเมื่อปี พ..๑๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว มหาจักรพรรดิจูหลัน แห่ง สหราชอาณาจักรทมิฬโจฬะ ได้มอบให้รัชทายาท ราชวงศ์ทมิฬโจฬะ มีพระนามว่า มหาสธรรมปรัพฑา เป็น มหาจักรพรรดิ ผู้ปกครอง กรุงสานโพธิ์(ไชยา) อันเป็น ราชธานี ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ โดยมี แคว้นไทรบุรี เป็น แคว้นจักรพรรดิ ท่ามกลางสภาพที่ประชาชน ในราชธานี หลบหนีออกจากราชธานี ไปหลบภัยในเขตป่าเขา

ปี พ.ศ.๑๕๖๘ ประชาชนชนชาติอ้ายไต ผู้อพยพหนีภัยสงคราม ได้เรียกร้องให้ พระนางชีเม่งกุ้ย ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็น มหาจักรพรรดิหญิง ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ เพื่อทำสงครามขับไล่ข้าศึกทมิฬ ให้ออกไปจาก ราชธานี และ ดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นเหตุให้ พระนางเม่งกุ้ย ต้องยอมรับเป็นผู้สำเร็จราชการ เป็น มหาจักรพรรดิพระนางชีเม่งกุ้ย ณ เมืองพรุยายชี พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อ เมืองพรุยายชี เป็นชื่อใหม่ว่า เมืองเสียมใหม่(พรุยายชี) กลายเป็น ศูนย์กลางอำนาจรัฐใหม่ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงเสียมใหม่ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมไพร่พล ทำสงครามขับไล่ ข้าศึกทมิฬโจฬะ ให้ออกจาก ดินแดนสุวรรณภูมิ ต่อไป

ปี พ.ศ.๑๕๖๘ สหราชอาณาจักรทมิฬโจฬะ ได้ส่งเชื้อสาย ราชวงศ์ทมิฬ เข้าปกครองในแต่ละแว่นแคว้น ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ ในดินแดนส่วนที่ ข้าศึกทมิฬโจฬะทำสงครามยึดครองไปได้ เหตุการณ์ในขณะนั้น พวกทมิฬโจฬะ ได้ทำการปล้นสะดม บ้านเรือนของ ชนชาติอ้ายไต ไปทั่วทุกเมือง ที่เข้าปกครอง จึงถูกต่อต้านจาก ประชาชน ชนชาติอ้ายไต อย่างรุนแรง

ปี พ..๑๕๖๘ มหาจักรพรรดิพระนางเม่งกุ้ย ได้ร่วมมือกับ พวกเชื้อสายราชวงศ์ต่างๆ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ ได้ส่งกองทัพเข้ายึดครอง เกาะดอนขวาง กรุงสานโพธิ์(ไชยา) กลับคืน เป็นผลสำเร็จ เป็นเหตุให้ พระเจ้ามหาธรรมปรัพฑา ซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์ ของ พวกทมิฬโจฬะ ต้องหลบหนีไปตั้ง เมืองนครหลวงใหม่ ที่ กรุงกะฑาหะ(ไทรบุรี) บริเวณภูเขาตุนงโจม ปัจจุบันเรียกว่า ภูเขาปาดังกรามาต

ปี พ..๑๕๖๘ พระนางสุนทรี อัครมเหสี ของ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสุริยะเทพ(พ.ศ.๑๕๖๐-๑๕๖๘) ได้ออกบวชชีพราหมณ์ ณ สำนักชี เมืองพรุยายชี ตามราชประเพณี

ปี พ.ศ.๑๕๖๘ พระนางชีพราหมณ์สุนทรี ได้หลบภัยสงครามไปอยู่ที่ อาณาจักรศรีลังกา เกาะศรีลังกา พระนางได้ติดต่อไปยัง พระราชาคณะสังฆภัทรสถิวีระ ให้ช่วยวางแผนทำสงครามกอบกู้เอกราช สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) กลับคืน การกอบกู้เอกราช ดินแดนสุวรรณภูมิ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ จึงเริ่มเกิดขึ้น

 

ปี พ.ศ.๑๕๖๘ หลังจากที่ มหาจักรพรรดิพระนางแม่ชีเม่งกุ้ย ได้ร่วมมือติดต่อกับ พวกเชื้อสายราชวงศ์ต่างๆ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ ในที่สุด อาณาจักรละโว้ ได้ส่งกองทัพใหญ่ เข้าทำสงครามยึดครอง เกาะดอนขวาง กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) อันเป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กลับคืน เป็นผลสำเร็จ และ สามารถทำสงครามขับไล่ ชนชาติทมิฬโจฬะ ออกจาก เมืองต่างๆ ของ แคว้นศรีโพธิ์ เป็นผลสำเร็จแล้ว มหาจักรพรรดิพระนางแม่ชีเม่งกุ้ย ได้เข้าว่าราชการในพระราชวังหลวง ภูเขาสุวรรณคีรี ของเกาะดอนขวาง เพื่อทำสงคราม ขับไล่ ชนชาติทมิฬโจฬะ ออกจากแว่นแคว้นต่างๆ ของ อาณาจักรชวาภูมิ ต่อไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ พระนางชีสุนทรี เสด็จกลับจาก อาณาจักรศรีลังกา มายัง กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) อีกครั้งหนึ่ง มหาจักรพรรดิพระนางแม่ชีเม่งกุ้ย จึงสละราชสมบัติ ออกจำพรรษา เป็น แม่ชีพราหมณ์ ณ เมืองเสียมใหม่(พรุยายชี) อีกครั้งหนึ่ง  

Visitors: 55,671